Akkumulatortank / teknikktank.

En akkumulatortank / teknikktank er en stor vanntank, som fungerer som et varme-magasin for en vannbasert varmepumpe. Grunnen til at du bør benytte en akkumulatortank sammen med varmepumpen, er delvis for å oppnå tappevann besparelser og delvis for at ikke pumpen skal starte og stoppe så ofte. Det siste gjelder særlig on/off varmepumper. For en "riktig dimensjonert" inverter pumpe vil ikke dette være noe problem da den kan regulere ned hastigheten sin selv, og normalt ikke behøver å stoppe særlig ofte, selv om den ikke har noen tank å balansere varmeanlegget med. Men den har samme behov for tank, med tanke på forvarming av tappevann.
Ved å forvarme vannet til den temperaturen en benytter i varmesystemet, normalt fra ca. 35 til 45 grader for gulvvarme, før det går inn i varmtvannsberederen, sparer man en stor del av varmtvannskostnadene. Størrelsen på akkumulatortanken bør være tilpasset varmtvannsbehovet, på samme måte som man tilpasser en varmtvannsbereder etter behov. Hvis ikke går det unødig mye strøm til å varme vann i varmtvannsberederen. Varmepumpen må også være kraftig nok til å holde noenlunde tritt med oppvarming av boligen og varmtvann på samme tid. Her er det mange som underdimensjonerer, ved valg av varmepumpe. Man er helt enkelt ikke klar over hvor energikrevende det er å varme opp vann.
Den vedlagte illustrasjonen viser hvordan en sender det kalde vannet inn i akkumulatortanken, gjennom en lang spiral før det går ut til inntaket på varmtvannsberederen.
Noen varmepumper har et 2-temperatur system med 2 utløp og et inntak på varmepumpen. Ved å benytte to adskilte akkumulatortanker, kan en ha gulvvarme temperatur i den ene (35-45 grader) og tappevann temperatur i den andre (55-60 grader). Ved å brokoble to spiraler, en i den tempererte og en i den varme får man varmt nok vann til at en ikke behøver varmtvannsbereder i det hele tatt. Varmtvanns-kostnaden kan da reduseres med opptil 70%. En anseelig besparelse når en vet at mellom 30 og 40 % av strømforbruket til en gjennomsnittsfamilie går til oppvarming av vann.
Les mer om vårt nye XL-Modul, 2-tank / 2-temperatur varmeanlegg her….

My Image